Kundeservice: 43 99 73 00

Pålidelig levering

Vagt service

Finansieringsaftale

Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1.
Ejendomsretten til de af nærværende kontrakt omfattede ovne, maskiner eller andet, inkl. Eventuelt tilbehør, forbliver hos sælgeren, indtil købesummen og enhver anden ydelse i henhold til denne kontrakt er erlagt af køberen. Som følge heraf er køberen uberettiget til at videreoverdrage, pantsætte, bortforpagte eller udlåne det solgte.

2.
Køberen er pligtig til at omgås det købte på god og forsvarlig måde og bærer risikoen for enhver forringelse eller undergang af dette. Køberen er, indtil købesummen er fuldt betalt, forpligtet til på særskilt police at holde det købte forsikret mod enhver skade, herunder brand-, tyveri- og eksplosionsskade. Sælgeren indsættes som sikret i henhold til policen. Sælgeren er til enhver tid berettiget til at fordre sig forevist dokumentation for, at behørig forsikring er tegnet og holdt i kraft.

3.
Køberen drager selv omsorg for og bekoster udførelsen af følgende arbejder: Arbejde med udførelse af eventuelt fundament til de af købekontrakten omfattede genstande. Murerarbejde, nedrivning af gammel ovn samt retablering. Arbejde med etablering af tilførsel af vand, damp og olie, herunder fremførsel af de hertil nødvendige ledninger med alle tilhørende installationer. Arbejde bestående i udførelse af aftræk, emaftræk m.m. til de leverede genstande og dertil hørende installationer. Endvidere er det en forudsætning, at køber selv fremskaffer, bekoster og tager ansvar for de tilladelser, der eventuelt måtte kræves.
I tilfælde, hvor sælgeren i henhold til en speciel herom indgået aftale måtte have forpligtet sig til at udføre fundaments arbejder, omfatter sådanne arbejder alene udførelsen af fundament på gulvfladen i det lokale, hvor ovnen eller maskinen skal anvendes. Det påhviler køberen selv at sikre, at den pågældende gulvflade har den fornødne bæreevne. Køberen er forpligtet til at sikre, at skorstensforholdene såvel i forholdet til myndighederne som i forholdet til tredjemand er eller bliver således, at ovnen kan installeres og benyttes på sædvanlig måde. Sælgeren er forpligtet til mod særskilt vederlag på køberens anfordring at levere tegning til fundament til ovnen eller maskinen. Fundamentet skal være færdigført, når sælgerens mandskab rekvireres til at udføre installationsarbejdet vedrørende anlægget. I det tilfælde, hvor sælgeren påtager sig de samlede håndværkerarbejder, hæfter sælgeren ikke for uforudsete forhold.

4.
Angår købet en ovn, drager sælgeren omsorg for ovnens igangsætning hos køberen, når de installationsarbejder m.v., som det påhviler køberen at udføre, er foretaget således at igangsætningen kan finde sted i umiddelbar tilslutning til montagen.

5.
Sælger forbeholder sig retten til at regulere aftalte priser i tilfælde af væsentlige kursændringer, materialeprisstigninger, statsindgreb eller andre forhold, som sælger ikke er herre over, med mindre det skriftligt aftales, at sælger er uberettiget hertil. Sælgers ret til at kræve prisen forhøjet bortfalder, hvis underretning om prisforhøjelse ikke er tilgået køber senest 14 dage efter de forandrede forholds indtræden. Sælgerens forpligtelse over for køberen er påtaget med forbehold over for strejke, lockout, ulykkestilfælde, stigning i arbejdsløn, krig eller anden force majeure eller andre forhold, der ikke kan tilregnes sælgeren, og som virker generende eller hindrende for opfyldelse af kontrakten eller gør denne urimelig byrdefuld for sælgeren. Såfremt sådanne omstændigheder indtræder, bortfalder eller suspenderes sælgerens forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt, så længe hindringerne består. Det påhviler sælgeren at udfolde rimelige bestræbelser for at overvinde hindringerne, og dersom leveringshindringen er af mere kortvarig karakter at foretage levering, så snart forholdene tillader det.

Tekniske oplysninger specifikationer, produktinformation, brochurer, brugsanvisninger m.m. om produktets funktion, anvendelse og andre tekniske data er – med mindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt – omtrentlige og alene vejledende.

6.
Den aftalte leveringstid er alene omtrentlig og betinget af, at der foreligger fuld enighed om aftalens indhold, f.eks. godkendte tegninger. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for forsinkelser, med mindre disse skyldes grov uagtsomhed fra sælgers side.

Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, mistet fortjeneste, tab på opbevarede varer, ethvert andet direkte eller indirekte tab eller direkte eller indirekte omkostning som følge af forsinket levering.

Opstår der en forsinkelse, og kan sælger ikke efter påkrav fra køber angive et tidsrum inden for hvilket levering vil finde sted, er køber, i det omfang der
ikke er tale om individuelt til køber udviklede produkter, berettiget til at annullere aftalen og kræve eventuelt erlagte forudbetalinger refunderet. Ovenstående fastlægger sælgers maksimale ansvar med hensyn til forsinkelse

7.
Sælgeren er berettiget og forpligtet til efter eget valg vederlagsfrit enten at reparere eller på anden måde afhjælpe eventuelle mangler ved de solgte ovne og maskiner, såfremt køberen reklamerer over sådanne mangler inden 1 år fra leveringstidspunktet, og manglerne af køberen dokumenteres at hidrøre fra påviselige materialefejl, fejl ved installationsarbejdets udførelse og/eller konstruktionsfejl ved det solgte. Sælgerens forpligtelse efter denne bestemmelse er betinget af, at køberen overholder kontraktens betalingsbetingelser, uanset om sælgeren i tilfælde af manglende opfyldelse af disse i øvrigt gør eventuelle misligholdelsesbeføjelser gældende.

8.
Afhjælpningsforanstaltninger i henhold til punkt 10 må alene udføres af sælgeren eller en af sælgeren anvist reparatør. Sælgerens ansvar for fejl og mangler er uanset manglernes beskaffenhed, og uanset om disse måtte skyldes forsømmelse, begrænset til førnævnte afhjælpningspligt, og der kan ikke af køberen i anledning af fejl og mangler ved det købte gøres noget yderligere ansvar gældende mod sælgeren eller rejses andre krav mod denne, herunder ej heller krav på ophævelse, om levering, erstatning for driftstab eller andre indirekte følger for videregående skadevirkninger, forårsaget af sådanne mangler. Eventuelle fejl eller mangler giver ikke køberen ret til at tilbageholde betaling af købesummen.

9.
Sælgeren hæfter ikke for skader, der opstår som følge af urigtig betjening og uforsvarlig behandling af det solgte, eller for skader som følge af almindelig slitage.

10.
Køberen er forpligtet til, såfremt sælgeren efter foranstående bestemmelser er pligtig til at udføre afhjælpningsarbejder, uden erstatning at lade sælgeren foretage eftersyn af de solgte genstande samt at undvære den solgte maskine eller ovn i det for reparationens udførelse nødvendige tidsrum.

11.
Sælger er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lovgivning om produktansvar.

Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælger kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som sælger har ansvaret for.

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker.

Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af partnerne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod sælger på grund af en skade, som påstås forårsaget af produktet.

12.
Det påhviler køberen at levere sådanne materialer, herunder el, fast brændsel, olie, smøremidler samt bagemateriale, som er nødvendigt i forbindelse med igangsætning, opfyring og justering af den leverede ovn eller maskine. Køberen skal endvidere foranledige, at de lokaler, hvor det leverede materiel skal installeres, er behørigt belyst, opvarmet og udtørret. Køberen skal, så længe installationsarbejder varer, stille et passende aflåseligt lokale til disposition til opbevaring af materialer og værktøj.
Sælgeren er uden ansvar for de gener eller skader, herunder ulemper i form af røg, støj, støv og lugt, som brugen af det solgte vil påføre tredjemand såvel under som efter montering.

13.
Garantibetingelser:
Alle varer er solgt med 1 års reservedelsgaranti – Bageriudstyr mærket med B, er omfattet af 1 års fuld garanti

Uoverensstemmelser angående nærværende Almindelige Salgs- og
leveringsbetingelser eller i forbindelse med det leverede anlæg afgøres ved Sø- og Handelsretten i København efter dansk rets almindelige regler.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.